I7HOSTING.NET ™
Please Login or Register

Announcements

แจ้งปรับปรุงระบบ MySQL Server

01/10/2012 01:39

เนื่องจากจำนวนการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทางทีมงาน I7HOSTING.NET จะทำการปรับปรุงระบบ MySQL ใหม่ โดยทางเราจะทำการเพิ่มเครื่อง Server บริการ MySQL และย้ายข้อมูล Database เดิมทั้งหมด บนเครื่อง Web Server เลขไอพี 103.22.180.177 ออกไปยังเครื่อง Server  บริการ MySQL ทั้งหมด โดยทางเราจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 00.00 – 01.30 น. ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่สามารถเชื่อมต่อ MySQL Database ได้ เพราะ MySQL Server จะถูกเปลี่ยนชื่อ Host ใหม่

เนื่องจากการ ปรับปรุงระบบครั้งนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ Host สำหรับ MySQL/Database ทางเราต้องขอความกรุณาลูกค้า Web Hosting ทุกท่าน ให้ทำการเปลี่ยนชื่อสำหรับระบบเว็บของลูกค้า ในส่วนของ MySQL Host หรือ Database Host เป็นชื่อใหม่ ซึ่งจากชื่อปกติคือ localhost ให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ sql01.i7hosting.net และให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ : การเปลี่ยนชื่อ Host จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อเว็บไซต์ของท่าน เว็บไซต์จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

<< Back

View RSS Feed


Language:

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search